نام حوزه        نام خدمت:  
ردیف نام خدمت حوزه استانداری نام دفتر ستادی
۱ ارسال گزارش تخلف سازمان های مردم نهاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
۲ پیگیری صدور پروانه تأسیس سازمان های مردم نهاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
۳ پیگیری نامه های وارده به دبیرخانه استانداری امور اقتصادی و توسعه منابع اداره کل امور اداری و مالی
۴ ثبت نام جذب نیروهای وظیفه(امریه) برای اشتغال در مناطق محروم استان فارس امور اقتصادی و توسعه منابع اداره کل امور اداری و مالی
۵ خدمات شورای پدافند غیرعامل فرمانداری ها حوزه استاندار پدافند غیرعامل
۶ درخواست تطبیق مجوزفعالیت سازمان مردم نهاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
۷ درخواست صدور پروانه تاسیس انجمن دوستی ایران با سایر کشورها سیاسی، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
۸ درخواست صدور پروانه تاسیس سازمان مردم نهاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
۱ ۲